Search Results for: เมือง, การพัฒนา

The Human Scale

50% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน “เมือง” และจะเพิ่มเป็นถึง 80% ภายในปี 2050 แต่เราพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับมนุษย์จริงหรือ?

Push

อะไรเป็นสาเหตุให้เมืองใหญ่กลายเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมมันจึงเปลี่ยนสภาพจากการเป็น “พื้นที่ของเรา” กลายไปเป็น “พื้นที่ค้ากำไร” และใครบ้างที่ต้องถูกขับไสออกจากเมือง