Tag: เคนยา
1

THANK YOU FOR THE RAIN

คีซีลูใช้กล้องคู่ใจเก็บภาพผลกระทบที่หมู่บ้านของเขาในเคนยาได้รับจากสภาพภูมิอากาศอันเลวร้าย และในที่สุดคีซีลูก็ตัดสินใจนำฟุตเตจเหล่านั้นเข้าสู่การประชุมภาวะโลกร้อนที่สหประชาชาติ

Read More »