Get in touch.

หนังของ Doc Club ครอบคลุมเรื่องราวและประเด็นมากมาย ผ่านการถ่ายทอดที่เข้าถึงง่ายและต่อยอดสู่กิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย หากคุณสนใจชม, สนใจนำหนังไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งข้อความหาเรา

Our films cover stories and issues of interest. If you are interested in watching them, using them in your special event to communicate social issues, or having comments or suggestions, please send us a message.