JIM ALLISON: BREAKTHROUGH

“จิม แอลลิสัน” เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลปี 2018 จากผลงานการค้นพบบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง