HURRY GO ROUND

“ฮิเดะ” จากแฟนๆ ไป 20 ปีแล้ว แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในช่วงบั้นปลายของเขาที่เฝ้ารอให้เราปะติดปะต่อเรียนรู้ ผ่านการออกเดินทางและพูดคุยกับผู้คนมากมายที่เคยใกล้ชิดเขา

Continue reading