WELCOME TO DOCUMENTARY CLUB We bring you awesome documentary films from all over the world. Join us!


FILMS

DOCUMENTARY CLUB เฟ้นหาหนังสารคดีคุณภาพจากทั่วโลกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องSPACE

เราสร้างและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่พบปะของผู้คนที่ชื่นชอบหนังและสนใจใคร่รู้EVENTS

เราสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลาย เพื่อใช้หนังสารคดีเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดสู่โลกกว้าง